Dansutveckling Västmanland

Utveckla folklig dans i Västmanland
Nationella Rådet har nu i höst startat upp ännu ett projekt, Dansutveckling Västmanland, som i nära samarbete med Världens Musik o Dans ska jobba med att Utveckla folklig dans i Västmanland. Ansvarig för detta projekt är Svenska Folkdansringen och vi vill genom detta projekt bidra till att stärka dansens ställning i Västmanland. Målgrupp är medborgare i Västmanlands län i alla åldrar, med starkt fokus på unga. Vi vill arbeta operativt i länet och samarbeta med befintliga lokala aktörer. Det är viktigt för oss att erbjuda mötesplatser som skapar nyfikenhet på former för folklig dans och ger en fördjupad insikt om och förståelse för den egna kulturella identiteten. Ett arbete som nära knyter an till Folkdansringens arbete med det immateriella kulturarvet, bland annat genom att fokusera på och lyfta fram de många midsommardanserna, med hjälp av vårt eget material om folkvisor och sånglekar. Det sistnämnda handlar om att inom länet bibehålla och stärka kunskaperna kring sitt eget lokala kulturarv.

 

Amanda Östling

Projektledare för "Dansutveckling Västmanland" är Amanda Östling. Amanda är uppvuxen på en gård i Jämtland med musik som en naturlig del av vardagen och har dansat och musicerat sedan hon var liten. I tonåren började hon lära sig låtar på piano och klarinett, och började också intressera sig för att dansa polska och annan folkdans. Efter musikgymnasiet studerade hon klarinett på Framnäs folkhögskola utanför Piteå, och på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hennes huvudinriktning var då klassisk musik men på båda ställena fanns andra som spelade folkmusik som hon lärde sig låtar av och spelade tillsammans med, så folkmusiken och dansen har hela tiden funnits med som ett parallellt uttryck. De senare åren har det blivit allt mer av folkmusik och allt mer folkdans. Amanda spelar också ofta till dans och har med en sådan ingång intresserat sig för det musikaliska i dansandet. Att spela är också att dansa och tvärtom. 2013 började Amanda danspedagogprogrammet med inriktning folkdans på Dans och Cirkushögskolan i Stockholm. Studierna avslutades våren 2016 och tiden på Doch har varit en plats för henne att integrera musik, dans och pedagogik med varandra.

Vi kommer att arbeta i nära samråd med lokala nätverk och organisationer med att inventera, stimulera och producera möten, samarbeten, upplevelser inom den traditionella folkliga dansen med rötter i Sverige liksom från andra länder, som förhoppningsvis ska ha bäring långt efter projektets avslut. Målet är att deltagarna genom möten med andra både breddar sina egna referensramar och får möjlighet att utforska alla spännande möjligheter som folklig dans i Sverige idag har att erbjuda.
Vi samarbetar i projektet med Amatörkulturens samrådsgrupps, ax, medlemsorganisationer – körförbund, Riksförbundet Unga Musikanter och våra genreorganisationer. Konkret i Västmanland kommer det att röra sig främst om att följa upp vårt projekt om folklig dans i skolan – spela till dans – dansa till spel i samarbete med musikgrupper och våra dansföreningar.
Bakgrund
Sveriges Spelmäns Riksförbund, Eric Sahlström Institutet, Riksförbundet för Folkmusik och Dans, Svenska Folkdansringen samt Kulturens Bildningsverksamhet utgör idag det s.k. Nationella rådet - ett samarbetsorgan inom genren folk- och världsmusik/-dans, som tillsammans driver flera projekt. Bland annat Folk- och Världsmusikgalan i syfte att synliggöra genren och professionalisera och förbättra möjligheterna för genrernas utövare och artister, samt Dans- och spelmansstämman i Kungsträdgården, som synliggör en unik tradition som samlar både professionella och amatörer.
I den gemensamt framtagna ”Handlingsplan för traditionell musik och dans” problematiseras arbetet med att föra ut den traditionella dansen till allmänheten och till unga i synnerhet.
Till problemområdena hör en svår arbetssituation för många pedagoger och yrkesverksamma dansare. Inom utbildningsområdet bygger genrens närvaro ofta på en enskild persons intresse, kunskap och engagemang – vilket gör att genrens plats i undervisning är starkt individberoende och därmed mycket sårbar. Samtidigt har flera utbildade pedagoger med specialkunskaper i traditionell dans små möjligheter att utnyttja dessa i sin yrkesgärning. Stora delar av arbetstiden läggs ner på förberedelser, resor, bokningsarbete och andra administrativa sysslor.
Med det här projektet får vi i Nationella rådet möjlighet att förbereda allt för att få ut så mycket som möjlig av den/de danspedagoger som anlitas för genomförandet. Och att få ett helhetsgrepp där vi kan erbjuda unga i alla kommuner i Västmanland traditionell dans.
Samarbetet oss organisationer emellan är mycket värdefullt då vi tillsammans med lokala aktörer gör nya satsningar. Våra respektive nätverk gör att vi på ett mycket effektivt sätt når ut med marknadsföringsinsatser och får med oss så många fler engagerade människor lokalt.